DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Fiyat:  2.393.684,60 TL

A -  4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi,  19.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla  yürürlüğe  konulan  Yatırımlarda  Devlet  Yardımları  Hakkında  Karara dayanılarak hazırlanan  Kamu  Taşınmazlarının  Yatırımlara  Tahsisine  İlişkin  Usul  ve  Esaslara  göre  aşağıda  yer  alan  mülkiyeti  Hazineye  ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir. 

Taşınmaz No    İli    İlçesi    Mahallesi    Ada    Parsel    Toplam Yüzölçümü (m²)    Cinsi    

İrtifak Hakkı Verilecek Kısım (m2)    İmar Planında Ayrıldığı Amaç    Yatırım Türü
    
Taşınmazın  İrtifak Hakkı Verilecek Kısmının Toplam  Rayiç Değeri                                                                                                                                                                                                                                                   (TL)
    

Son Başvuru Tarihi ve Yeri    


Başvuru Saati
63010113240    Şanlıurfa    Eyyübiye    Kadıkendi        581     12.598,34 m2    Tarla    12.598,34 m2    İmarsız    Sanayi Yatırımı    2.393.684,60 TL      
26/12/2016 
Valilik Toplantı Salonu    

.09:00
63080101334    Şanlıurfa    Hilvan    Yeni Mahalle        307    11.951,19 m2    Arsa      
11.951,19 m2         Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı    Sanayi Yatırımı    1.075.607,10 TL    
26/12/2016
Valilik Toplantı Salonu    
11:00

 B-Teşvikten Yararlanma Şartları :
 1- Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan, 
2-  İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaza takdir edilen rayiç değerin üç katından aşağı olamaz. (ancak, toplam sabit yatırım tutarı  beşyüzbin Türk Lirasından az olamaz),  (19/06/2012  tarihli   ve  2012/3305    sayılı  Bakanlar   Kurulu  Kararıyla    yürürlüğe  konulan    Yatırımlarda  Devlet    Yardımları  Hakkında      Kararda    belirtilen kriterler  ile asgari  sabit yatırım  ve  asgari  kapasite şartlarını  taşıması gerekmektedir.) 

3- Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan, 
4- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden, 
5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, 
    -1-

 

6- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yatırım yeri tahsisi teşvikinden yararlanabilecektir. 
7- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık  konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi  Hakkında  Kanun  ile  8/6/1994  tarihli  ve  3996  sayılı  Bazı  Yatırım  ve  Hizmetlerin  Yap-İşlet-Devret  Modeli  Çerçevesinde  Yaptırılması  Hakkında  Kanun  kapsamında  gerçekleştirilen  yatırımlar  ve  rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz. 
C-Başvuru Şekli ve Bilgiler : 1-  Yatırımcıların 03/09/2009  tarihli ve  27338 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların ekindeki belgelerden Ek-1'de yer alan talep formunu doldurarak,  Ek-2'de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte 26/12/2016 Pazartesi günü Valilik Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen saatlerde müracaat  etmeleri gerekmektedir. 
2-  Başvuru sırasında yatırımcının, bütçeye gelir kaydedilmek üzere; Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 500,00 TL (Beşyüz TL) yatırarak alındı makbuzunu diğer belgelerle birlikte Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) vermesi mecburidir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmez. 
3-  İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır. 
4- Yukarıdaki taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14 üncü maddesine istinaden kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir. 
5- Taşınmaz üzerine kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması zorunludur. 
6-  İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. 
7- Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler. Ancak, postada doğabilecek gecikmeden dolayı idare ya da komisyon sorumlu tutulamaz. 
8-  İrtifak hakkı tesisi işlemlerine ilişkin www.sanliurfadefterdarligi.gov.tr ile www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden ve (0 414 313 35 51) nolu telefondan bilgi alınabilir. 

İ L A N   O L U N U R