Otel Yapımına Mahkeme Engeli

Otel Yapımına Mahkeme Engeli

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek'e ait olan Mahmutoğlu Kulesi önündeki arsaya otel yapma talebine mahkeme 'dur' dedi. Kararda yapılması planlanan otelin Mahmutoğlu Kulesi'nin siluetini bozacağı, bilimsel, nesnel ...

19 Ağustos 2016 - 11:59

aaacAK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek’e ait olan Mahmutoğlu Kulesi önündeki arsaya otel yapma talebine mahkeme ‘dur’ dedi. Kararda yapılması planlanan otelin Mahmutoğlu Kulesi’nin siluetini bozacağı, bilimsel, nesnel ve teknik görüşe dayandırılmadan hazırlanan imar planı değişikliğinin kamu yararına uygun olmadığı, şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olduğu ifade edildi. CAFER MAHKEMEYE TAŞIMIŞTI
Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde meclise getirilen ve çoğunluğu AK Parti’li üye olan meclisten geçirilen eski Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) yerine otel yapılması için karar çıkmıştı. TMO’nun yerini satın alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek’in tarihi surlar ve Mahmutoğlu Kulesi’nin önüne çok katlı otel yapmak istediği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Meclisin bu kararını haksız bulan Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa Eski Belediye Meclis Üyesi Mehmet Cafer, söz konusu yerle ilgili olarak yapılacak olan otelin tarihî Mahmutoğlu Kulesi ile beden surlarını kapatacağını ve buraya verilen yükseklik izninin Urfa’nın hiçbir yerinde uygulanmadığını gerekçe göstererek konuyu yargıya taşımıştı. Bilirkişinin incelemesinin ardından Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi verdiği kararda, “Parsel bazında çevresine göre gerek emsal olarak gerekse kat yüksekliği olarak farklılaştırıldığı bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu, yakınında bulunan tarihi Mahmutoğlu Kulesi ve sur alanı ile tarihi yerleşme üzerinde silueti bozucu etkisinden dolayı gerekli bilimsel, nesnel ve teknik görüşe dayandırılmadan hazırlanan imar planı değişikliğinin kamu yararına uygun olmadığı, şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” ifadelerine yer verildi. İKİ FARKLI BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ ALINDI
Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi, söz konusu otel yeriyle ilgili iki farklı bilirkişi heyetinin görüşüne başvurdu. İki farlı bilirkişi heyetinin görüşlerini değerlendiren mahkeme nihai kararını verdi. Verilen kararda şu ifadelere yer verildi: “Olayda; uyuşmazlığın çözümü teknik bilgiyi gerektirdiğinden Mahkememizin 17.09.2014 tarihli kararı ile mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş, 13.02.2015 tarihinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu bilirkişi heyetince düzenlenen ve 13.08.2015 tarihinde teslim edilen bilirkişi raporunda bilirkişi heyetinin şehir plancısı olan üyesinin görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda Mahkememizin 22.10.2015 tarihinde uyuşmazlığa ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla farklı bir bilirkişi heyetiyle ikinci kez keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş, 30.03.2016 tarihinde yapılan keşif sonucunda düzenlenen 29.04.2016 tarihli bilirkişi raporunda özetle; ‘bahse konu alan üzerinde Turizm Tesis Alanı olarak belirlenmesinin üst ölçek plan olan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Uygulama Hükümleri açısından olumsuz bir durum oluşturmadığı, ancak plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesine göre plan aleniyeti tam olarak sağlanmadığı ayrıca bu maddeye göre kurumlardan görüş alınmadığı, dava tarihi itibariyle yürürlükte olan mülga Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik madde-28-2’de belirtilen binalar arasında bulunması gereken asgari standartları sağlamadığı, parsel bazında çevresine göre gerek emsal olarak gerekse kat yüksekliği olarak farklılaştırıldığı bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu, yakınında bulunan tarihi Mahmutoğlu Kulesi ve sur alanı ile tarihi yerleşme üzerinde silueti bozucu etkisinden dolayı gerekli- bilimsel, nesnel ve teknik görüşe dayandırılmadan hazırlanan imar planı değişikliğinin kamu yararına uygun olmadığı şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olduğu görüş ve kanaatine varıldığı’ yönünde görüş belirtilmiştir.” DAVALI TARAFIN İTİRAZI DA DEĞERLENDİRİLDİ
Davalı tarafın itirazını da değerlendiren mahkeme söz konusu bilirkişi raporunu hükme esas alınacak mahiyette buldu ve konunun hukuka uyarlık bulunmadığını sonucuna vardı. Verilen kararda, “Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, davalı idare tarafından yapılan itiraz bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasını veya yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını gerektirecek nitelikte görülmemiş, söz konusu bilirkişi raporu hükme esas alınabilecek mahiyette bulunmuştur. Bu durumda, mahkememizce mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen ve içeriği yukarıda özetlenen, tamamı dava dosyasında mevcut bilirkişi raporu ile tüm bilgi ve belgeler birlikte incelendiğinde; plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesine göre plan aleniyeti tam olarak sağlanmadığı ayrıca bu maddeye göre kurumlardan görüş alınmadığı, dava tarihi itibariyle
yürürlükte olan mülga Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik madde-28-2’de belirtilen binalar arasında bulunması gereken asgari standartları sağlamadığı, parsel bazında çevresine göre gerek emsal olarak gerekse kat yüksekliği olarak farklılaştırıldığı bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu, yakınında bulunan tarihi Mahmutoğlu Kulesi ve sur alanı ile tarihi yerleşme üzerinde silueti bozucu etkisinden dolayı gerekli bilimsel, nesnel ve teknik görüşe dayandırılmadan hazırlanan imar planı değişikliğinin kamu yararına uygun olmadığı şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” ifadelerine yer verildi. (Kaynak: Gazete İpekyol)