ŞANLIURFA SPOR KULÜBÜ’nden AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU İhalesi

ŞANLIURFA SPOR KULÜBÜ'nden AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU İhalesi

ŞANLIURFA SPOR KULÜBÜ'nden AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU İhalesi yapılacaktır.

04 Ocak 2018 - 14:16

İLAN ŞANLIURFA SPOR KÜLÜBÜ DERNEĞİ Kiralaması Yapılacak Taşınmaz Listesi

İl İlçe Mahalle Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü ve Kiraya verilecek alan (m²) Kiralama Amacı Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçiçi teminat (TL) Kira süresi (Yıl) İhale Tarihi İhale Saati Şanlıurfa Eyyübiye Koçören Arsa 151 13-14 5.094,16 İmar Planına Uygun Olarak Akaryakıt ve LPG İstasyonu ile Ticaret Alanı Yapımı ve İşletilmesi 4.000.000,00 TL 400.000,00 TL 49 09.01.2018 10.00

ŞANLIURFA SPOR KULÜBÜ "İMAR PLANINA UYGUN OLARAK AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU İLE TİCARET ALANI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ" KİRALAMA İŞİ BELİRLİ İSTEKLİLER ARASINDA DAVET VE PAZARLIK USULÜ İLE BELİRLENMESİNE DAİR TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ ŞANLIURFA Spor Kulübü Derneği bir özel hukuk tüzel kişisi olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Bu nedenle söz konusu şartname anılan kanun hükümleri kapsamı dışındadır.

İşbu şartname en uygun teklifle bu teklifi gerçekleştirecek yetkinlikteki en uygun işletmeciyi belirlemek suretiyle eşit ve adil koşullarda ve rekabetçi bir teklifin tespiti ile tespit edilen en uygun teklif sahibi ile aşağıda belirtilen koşullarda sözleşme akdetmek üzere düzenlenmiştir. Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği işbu şartname doğrultusundan sözleşme yapıp yapmamakta, ihaleyi verip vermemekte, sözleşme şartlarını değiştirmekte serbesttir. Katılımcılar bu sebeple her hangi bir talep ve hak iddiasında bulunamazlar. A-TARAFLAR Bu teklif verme şartnamesinde taraflar: Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği “ŞANLIURFA SPOR KULÜP DERNEĞİ” teklif veren / sözleşme yapılan gerçek veya tüzel kişi “İşletmeci” olarak anılacaktır. B- DAVET VE PAZARLIK USULÜ İLE BELİRLENMESİNE DAİR TEKLİF VERME ŞARTNAMESİNİN KONUSU Şanlıurfa Spor Kulübü Derneğinin, Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın "İmar Planına Uygun Olarak Akaryakıt ve LPG İstasyonu ile Ticaret Alanı Yapımı ve İşletilmesi” ismi adı altında işbu şartname ve ekindeki sözleşme işletilmesinin ihalesidir. C- İŞİN SÜRESİ İşletme süresi : Sözleşmenin noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 49 yıldır. D- ZAMAN İsteklilerin tekliflerini 09.01.2018 tarih ve Saat 10:00'a kadar ŞANLIURFA SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ içindeki İdari birimlerine kapalı zarf içinde yazılı olarak vermeleri gerekmektedir.

Teklif veren, vereceği tebligata açık adresinden yazılı olarak veya telefon, elektronik posta ile davet edilecektir. E- TEMİNATLAR 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 10'unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 10'unden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Geçici Teminat Mektubunu Nakit yatırmak isteyen istekliler 400.000,00 Türk Lirasını Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği’nin Aktif Bank İstanbul Şubesi IBAN: TR60 0014 3000 0000 0001 1054 67 no’lu banka hesabına nakit olarak yatırmak durumunda olup aksi halde ihale görüşmelerine davet edilmeyecektir. 2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 3.Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.01.2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teminat olarak kabul edilecek değerler 1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. 2. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 3. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. 4.Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İhaleyi kazanamayan isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra geri verilecektir. Kesin Teminatı : sözleşmenin imzalanması ile birlikte ŞANLIURFA SPOR KULÜBÜ DERNEK BAŞKANLIĞI tarafından belirlenecektir. F- KATILMA ŞARTLARI 1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik sureti ve Ticaret Sicil Kayıt sureti, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğinin faaliyet belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi sureti, 2- Kanuni ikametgahının belgesi, 3- Tebligat için adresini gösteren yazı/bilgi, 4- İş Deneyimine yönelik referansları; işi nasıl ve ne şartlarda yapacağını açıklayan beyan ve taahhüt yazısı, 5- Vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair beyan ve taahhüt, 6- Borca batık olmadığına dair beyan ve taahhüt, 7- SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun olmadığına dair beyan ve taahhüt, (5,6 ve 7 no’lu şıklarda katılımcının beyanı esas olup aksine durumun tespiti, ihalenin feshini gerektirecek olup ŞANLIURFA SPOR KULÜP DERNEĞİnin kayıplarını karşılamak üzere fazlaya dair hakları saklı 100.000,00 TL. karşılığı şartı cezai ödettirilecektir.) 8- İşbu şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu şartname dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması, 9- Geçici teminata ait banka dekontu , 10- ŞANLIURFA Spor Kulübü Derneğinin Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığını; istediği teklif vereni davet edip istediği ile sözleşme yapacağını, bu sebeple herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını beyan ve taahhüt eden mektup, 11- İşbu şartnameyi okuduğunu, işin nitelik ve konusunu anladığını ve talep edilen işi ve hizmeti talep edilen standartlarda verebileceğini beyan ve taahhüt eden, bedelini ödeyebileceğini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden kapalı zarf içinde mektup, 12- İhale dokümanı satış bedeli: 5.000 TL (BeşBinTürkLirası) 13- İhaleye sunulması gereken tüm belgeler aslına uygunluğunu tevsik eden belgeler ile ihaleye teklif verilmesi gerekmektedir. Belgelerin sahte veya yanlış ibraz eden istekliler hakkında yasal işlem yapılacağı ve ilgili isteklilere 100.000,00 TL. karşılığı para cezası verilecektir.

G- HUKUK HÜKÜMLERİ VE İHTİLAFLAR İŞLETMECİ’nin vermiş olduğu adrese yapılacak her türlü tebligat postaya verildiği günü takip eden yedi (7) nci günde kendisine yapılmış sayılır. Tebligatların ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden ŞANLIURFA SPOR KULÜP DERNEK BAŞKANLIĞI mesul tutulamaz. Adres değişikliğinin on (10) gün içinde ŞANLIURFA SPOR KULÜP DERNEK BAŞKANLIĞI’na bildirilmesi zorunludur. Deprem, sel ve benzeri doğal afetler ile harp halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepler oluşmadan ve yargı kararı bulunmadan şartlar aynen uygulanır.

Süre uzatımı verilemez. Sözleşme süresi sonunda işletmeciye ait sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler ifa edilmeden kesin teminat mektupları çözülmez. İhtilafların çözümünde ŞANLIURFA mahkemeleri yetkilidir. I- ÖDEME ŞARTLARI: İhale uhdesinde bırakılan İşletmeci kendisine akdedilen toplam sözleşme bedelinin % 60’ını sözleşme aşamasında, % 20’si sözleşmenin imzalamasından itibaren 120 gün içerisinde, geriye kalan yüzde % 20’ si ise 360 gün içerisinde ŞANLIURFA SPOR KULÜP DERNEK BAŞKANLIĞI’nin Aktif Bank İstanbul Şubesi IBAN: TR60 0014 3000 0000 0001 1054 67 no’lu banka hesabına nakit olarak yatırdığına dair banka dekontu ile ibraz edilecektir. Ödemelerin gecikmesi hallerinde her geçen gün için sözleşme bedelinin OnbindeBir oranında gecikme cezası alınacaktır. İ- VERGİ GİDERLERİ: Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri işletmeci tarafından ödenecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Cevheri Çevik Kuvvet Kavşağında İncelemelerde Bulundu
Cevheri Çevik Kuvvet Kavşağında İncelemelerde Bulundu
Sosyal medya paylaşımları iş sözleşmesi feshine sebep olabilir mi?
Sosyal medya paylaşımları iş sözleşmesi feshine sebep olabilir...